بطح (اصطلاح علم قرائت ) رجوع کنید به امامه

معرف

بَطح‌ (اصطلاح‌ علم‌ قرائت‌) رجوع کنید به اِمامه#‌

متن

بَطح‌ (اصطلاح‌ علم‌ قرائت‌) رجوع کنید به اِمامه‌

نظر شما