بصیر رجوع کنید به سمیع و بصیر

معرف

بصیر رجوع کنید به سمیع‌ و بصیر#

متن

بصیر رجوع کنید به سمیع‌ و بصیر

نظر شما