بصره مکتب رجوع کنید به معتزله ؛ نحو

معرف

بصره‌، مکتب‌ رجوع کنید به معتزله‌؛ نحو#

متن

بصره‌، مکتب‌ رجوع کنید به معتزله‌؛ نحو

نظر شما