بصر رجوع کنید به ابصار؛ بصیرت

معرف

بصر رجوع کنید به اِبصار؛ بصیرت‌#

متن

بصر رجوع کنید به اِبصار؛ بصیرت‌

نظر شما