بشکر (بشکرت ) رجوع کنید به باشقیر

معرف

بَشکِر (بشکرت‌) رجوع کنید به باشقیر#

متن

بَشکِر (بشکرت‌) رجوع کنید به باشقیر

نظر شما