بسیط بحر رجوع کنید به بحر

معرف

بسیط‌، بحر رجوع کنید به بَحر#

متن

بسیط‌، بحر رجوع کنید به بَحر

نظر شما