بسیط رجوع کنید به بسیط و مرکب

معرف

بسیط‌ رجوع کنید به بسیط‌ و مرکب#‌

متن

بسیط‌ رجوع کنید به بسیط‌ و مرکب‌

نظر شما