بسمالله رجوع کنید به بسْمله

معرف

بسمِالله‌ رجوع کنید به بَسْمَله‌#

متن

بسمِالله‌ رجوع کنید به بَسْمَله‌

نظر شما