بسکه بی رجوع کنید به بشکه

معرف

بسکه‌بَی‌ رجوع کنید به بِشِکه‌#

متن

بسکه‌بَی‌ رجوع کنید به بِشِکه‌

نظر شما