بسفر تنگه رجوع کنید به بوسفور تنگه

معرف

بُسفُر، تنگه‌ رجوع کنید به بوسفور، تنگه‌#

متن

بُسفُر، تنگه‌ رجوع کنید به بوسفور، تنگه‌

نظر شما