بسطامیه رجوع کنید به شطاریه

معرف

بسطامیّه‌ رجوع کنید به شطّاریه‌#

متن

بسطامیّه‌ رجوع کنید به شطّاریه‌

نظر شما