بسطامی ابومحمد بایزید رجوع کنید به بایزید

معرف

بسطامی‌، ابومحمد بایزید رجوع کنید به بایزید#

متن

بسطامی‌، ابومحمد بایزید رجوع کنید به بایزید

نظر شما