بسط رجوع کنید به قبض و بسط

معرف

بسط‌ رجوع کنید به قبض‌ و بسط‌#

متن

بسط‌ رجوع کنید به قبض‌ و بسط‌

نظر شما