بست رجوع کنید به بست و بست نشینی

معرف

بَست‌ رجوع کنید به بست‌ و بست‌نشینی#‌

متن

بَست‌ رجوع کنید به بست‌ و بست‌نشینی‌

نظر شما