بسا رجوع کنید به بیت الحرام

معرف

بُسّا رجوع کنید به بیت‌الحرام‌#

متن

بُسّا رجوع کنید به بیت‌الحرام‌

نظر شما