بزْدوه رجوع کنید به بزده

معرف

بَزْدَوه‌ رجوع کنید به بزده‌#

متن

بَزْدَوه‌ رجوع کنید به بزده‌

نظر شما