بقار رجوع کنید به صورتهای فلکی  

معرف

بقّار رجوع کنید به صورتهای‌ فلکی‌ #

متن

بقّار رجوع کنید به صورتهای‌ فلکی‌ 

نظر شما