بقا رجوع کنید به بقا و فنا 

معرف

بقا رجوع کنید به بقا و فنا #

متن

بقا رجوع کنید به بقا و فنا 

نظر شما