بغیر رجوع کنید به شتر 

معرف

بَغیر رجوع کنید به شتر #

متن

بَغیر رجوع کنید به شتر 

نظر شما