بریق الهذلی (عیاض بن خویْلد) رجوع کنید به هذلیون

معرف

بُرَیق‌ الهُذلی‌ (عیاض‌بن‌ خُوَیْلد) رجوع کنید به هذلیوّن‌#

متن

بُرَیق‌ الهُذلی‌ (عیاض‌بن‌ خُوَیْلد) رجوع کنید به هذلیوّن‌

نظر شما