برهان علی بن سلطان خلیل رجوع کنید به شروانشاهان

معرف

برهان‌ علی‌بن‌ سلطان‌ خلیل‌ رجوع کنید به شروانشاهان‌#

متن

برهان‌ علی‌بن‌ سلطان‌ خلیل‌ رجوع کنید به شروانشاهان‌

نظر شما