برهان خلف تبریزی رجوع کنید به برهان قاطع

معرف

برهان‌ خَلف‌ تبریزی‌ رجوع کنید به برهان‌ قاطع#‌

متن

برهان‌ خَلف‌ تبریزی‌ رجوع کنید به برهان‌ قاطع‌

نظر شما