برهان الدین عبدالله ختلانی رجوع کنید به برزش آبادی امیر عبدالله

معرف

برهان‌الدین‌ عبدالله‌ ختلانی‌ رجوع کنید به برزش‌آبادی‌،امیر عبدالله#‌

متن

برهان‌الدین‌ عبدالله‌ ختلانی‌ رجوع کنید به برزش‌آبادی‌،امیر عبدالله‌

نظر شما