برهان الدین بلخی علی رجوع کنید به برهان بلخی

معرف

برهان‌الدین‌ بلخی‌، علی‌ رجوع کنید به برهان‌ بلخی‌#

متن

برهان‌الدین‌ بلخی‌، علی‌ رجوع کنید به برهان‌ بلخی‌

نظر شما