برهان اسد و اخصر رجوع کنید به تسلسل

معرف

برهان‌ اسدّ و اخصر رجوع کنید به تسلسل‌#

متن

برهان‌ اسدّ و اخصر رجوع کنید به تسلسل‌

نظر شما