برون سلطان تکلو رجوع کنید به تکلو

معرف

برون‌ سلطان‌ تکلّو رجوع کنید به تکلّو#

متن

برون‌ سلطان‌ تکلّو رجوع کنید به تکلّو

نظر شما