برمکیه رجوع کنید به دنانیر 

معرف

برمکیّه‌ رجوع کنید به دَنانیر #

متن

برمکیّه‌ رجوع کنید به دَنانیر 

نظر شما