برغوس رجوع کنید به لوله بورغاز

معرف

بُرغوس‌ رجوع کنید به لوله‌ بورغاز#

متن

بُرغوس‌ رجوع کنید به لوله‌ بورغاز

نظر شما