برغشی ابوالمظفر رجوع کنید به بزغشی ابوالمظفر

معرف

بُرغُشی‌، ابوالمظفر رجوع کنید به بُزغشی‌، ابوالمظفر#

متن

بُرغُشی‌، ابوالمظفر رجوع کنید به بُزغشی‌، ابوالمظفر

نظر شما