برسقی رجوع کنید به آق سنقر

معرف

بُرسُقی‌ رجوع کنید به آق‌سنقر#

متن

بُرسُقی‌ رجوع کنید به آق‌سنقر

نظر شما