برذعه رجوع کنید به بردعه

معرف

بَرذَعه‌ رجوع کنید به بردعه‌#

متن

بَرذَعه‌ رجوع کنید به بردعه‌

نظر شما