برتنگ رجوع کنید به بدخشان

معرف

بَرتَنگ‌ رجوع کنید به بدخشان#‌

متن

بَرتَنگ‌ رجوع کنید به بدخشان‌

نظر شما