برائت (۲) رجوع کنید به تبری'

معرف

برائت‌ (2) رجوع کنید به تبریّ'#

متن

نظر شما