برانی رجوع کنید به بیرون / بیرونی

معرف

بَرّانی‌ رجوع کنید به بیرون‌ / بیرونی#‌

متن

نظر شما