براق آل رجوع کنید به قتلغ خانیان

معرف

بُراق‌، آل‌ رجوع کنید به قُتلغ‌ خانیان#‌

متن

نظر شما