براطیل رجوع کنید به ممالیک

معرف

براطیل‌ رجوع کنید به ممالیک#‌

متن

نظر شما