بر رجوع کنید به بیابان

معرف

برّ رجوع کنید به بیابان‌#

متن

نظر شما