بذخشان رجوع کنید به بدخشان

معرف

بَذَخشان‌ رجوع کنید به بدخشان‌#

متن

نظر شما