بدیلی رجوع کنید به بدیهی سجاوندی

معرف

بدیلی‌ رجوع کنید به بدیهی‌ سجاوندی#‌

متن

نظر شما