بدیع گورکان رجوع کنید به بدیع الزمان تیموری

معرف

بدیع‌ گورکان‌ رجوع کنید به بدیع‌الزمان‌ تیموری#‌

متن

نظر شما