بدوصلاح رجوع کنید به بیع ؛ زکات

معرف

بُدُّوِصلاح‌ رجوع کنید به بیع‌؛ زکات‌#

متن

نظر شما