بدو رجوع کنید به بدوی عرب

معرف

بدو رجوع کنید به بدوی‌، عرب‌#

متن

نظر شما