بدندون رجوع کنید به بزنطی

معرف

بدندون‌ رجوع کنید به بُزَنطی‌#

متن

نظر شما