بدْن (بدْنه ) رجوع کنید به شتر

معرف

بُدْن‌ (بُدْنِه‌) رجوع کنید به شتر#

متن

نظر شما