بدلا رجوع کنید به ابدال (۲)

معرف

بُدَلا رجوع کنید به ابدال‌ (2)#

متن

نظر شما