بدل (در فقه ) رجوع کنید به بدل حیلوله

معرف

بَدَل‌ (در فقه‌) رجوع کنید به بدلِ حیلوله‌#

متن

نظر شما