بدل (در تصوف ) رجوع کنید به ابدال

معرف

بَدَل‌ (در تصوف‌) رجوع کنید به ابدال‌#

متن

نظر شما