بدریه (۲) رجوع کنید به بدرالدین بن قاضی سماونه ؛ عادلیه

معرف

بدریّه‌ (2) رجوع کنید به بدرالدین‌بن‌ قاضی‌ سماونه‌؛ عادلیه#‌

متن

نظر شما