بدربیک بختی رجوع کنید به بختی طایفه

معرف

بدربیک‌ بُختی‌ رجوع کنید به بُختی‌، طایفه#‌

متن

نظر شما