بدربن عمارالاسدی رجوع کنید به بدر خرشنی

معرف

بدربن‌ عمارالاسدی‌ رجوع کنید به بدر خَرشنی‌ #

متن

نظر شما